Đấng Christ là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời

Đấng Christ là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. (I Corinhto 1:24)
Khi Chúa Jesus bước đi trên đất, Ngài đẫy dẫy ân điển, khôn ngoan và quyền năng. Ngài đầy dẫy mọi sự của Cha Ngài. Những gì con người không thấy được từ nơi Đức Chúa Trời thì con người có thể nhìn thấy được qua Chúa Jesus trong thân xác.
Ngày hôm nay, khi bạn rao giảng Tin lành về Đấng Christ thì quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ và phóng thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *