album-art

00:00

TẢI MP3 – KIM THÚY (NGÂM THƠ)

Cũng vì không hiểu …. cảm thông
Mà con …. cha mẹ … mới không thuận hòa
Cũng vì không hiểu … biết mà
Mẹ cha … con cái … một nhà phân ly
Cũng vì không hiểu … thiếu tri
Mà con … cha mẹ … sân si … buồn phiền
Cũng vì không hiểu … căn nguyên
Mà con … cha mẹ … trách nguyền lẫn nhau
Cũng vì không hiểu … trước sau
Mà con … cha mẹ … khổ đau một đời
Cũng vì không hiểu… ý lời
Mà con … cha mẹ xa rời mất nhau
Cũng vì …. Thôi đủ … lòng đau …

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept