Nhạc là điệu của Tâm

Tâm là Âm của Nhạc

Tuy Hai nhưng là Một

Bổn Thể vốn chẳng khác

*****

Phổ Nhạc trong Chánh Niệm

Thanh Tịnh và An Nhiên

Người hát trong Thất Niệm

Nhạc trở Thành Vô Duyên

File Name: DUC-PHAT-CHAO-DOI.pdf

File Name: SAKYA-BUDDHA.pdf


File Name: TANH-KHONG.pdf

File Name: BAT-NHA-TAM-KINH.pdf

File Name: NGUOI-BIET-SONG-MOT-MINH.pdf

File Name: ME-NGO.pdf

File Name: BAN-TAY.pdf

File Name: Tu-Dai.pdf

File Name: TINH-LANG-1.pdf

File Name: PHANG-PHAT-BONG-VO-CUNG.pdf

File Name: XIN-DUOC-NGOI-NGHE.pdf

File Name: THUONG-MA-KHONG-HIEU.pdf

File Name: YEU-NHAU.pdf

File Name: CO-BAO-DIEU-LA.pdf

File Name: TIM-THUONG-RANG-NGOI.pdf

File Name: MO-NGUOI-YEU-THUONG.pdf

File Name: CON-TIM-DO-LUONG.pdf

File Name: TINH-NGUOI-GIO-BAY.pdf

File Name: ON-NGUOI-CUU-NGUOI.pdf

File Name: KHONG-AI-NO-AI.pdf


File Name: CON-MAT-ME-THAT-ROI.pdf

File Name: DAI-TRUONG-PHU.pdf


File Name: MOT-LAN-CUI-XUONG.pdf


File Name: HONG-NHUNG.pdf


File Name: MOI-TINH-MUOI-NAM.pdf

File Name: Ta-Co-Gia-Dau.pdf

File Name: VAN-NHO-ON-THAY.pdf

 

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept